ಪಿಒಎಸ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾವತಿಗಳು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ POS ಆರ್ಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೇಟಿಎಂ ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು / ಅವಳು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂ / ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, POSನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ QR ಕೋಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪೇಟಿಎಂ / ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.